dissabte, 11 de juny del 2016

Mataró aprova un avantprojecte per reformar el Cafè Nou

Mataró aprova un avantprojecte per reformar el Cafè Nou

El Ple dóna també el vistiplau a una ampliació del conveni perquè els propietaris autoritzin la cessió d’ús de l’edifici fins al 2028
El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir l’avantprojecte de reforma de l’edifici del Cafè Nou. L’immoble, situat a La Riera al costat de l’edifici de la Presó, forma part del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró.
 
L’Ajuntament va signar a l’abril de 2015 un conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors per resoldre un conflicte històric i dur a terme un seguit d’actuacions que haurien de culminar amb l’expropiació de la finca per destinar-la a equipament públic. L’acord preveia la cessió de l’ús de l’immoble a l’Ajuntament per 3 anys prorrogables mentre no es produís l’expropiació. A part de l’avantprojecte, el Ple municipal va aprovar ahir una addenda d’aquest conveni per ampliar la cessió fins al 2028 i autoritzar l’Ajuntament perquè pugui fer les obres a la finca.
 
 
Reformes previstes
 
L’edifici, de planta baixa i pis, està catalogat pel Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró amb nivell de protecció B/v que afecta a la façana i la volumetria. En trobar-se dins de l’àmbit de la Presó té la consideració de Bé Cultural d’Interès Local.
 
La façana principal té accés per La Riera. A la planta baixa es contempla la possibilitat d’instal·lar un bar cafeteria (132 m²) i un espai de treball i reunions (114 m²). L’accés cap al pati del Cafè Nou serà adaptat i es donarà tractament com a entrada alternativa. Els volums annexos de la façana posterior es tractaran de manera diferenciada. També s’hi instal·larà un ascensor nou per connectar les dues plantes.
 
Es preveu que la planta pis es pugui utilitzar de manera independent. Amb aquest objectiu, l’avantprojecte preveu la construcció d’una escala exterior que connecti directament el Pati del Cafè Nou amb la primera planta. Es mantindrà el concepte de planta diàfana, tot i que es preveu un tancament que permeti compartimentar-la. La sala principal es configura com un espai escènic polivalent (239 m²), amb aïllament acústic i un mòdul de camerinos i serveis. També tindrà sortida a la terrassa (60 m²).
 
Per tal d’executar la reforma caldrà desmuntar les encavallades, enderrocar la paret que dóna al pati posterior, que es troba en mal estat, reparar els forjats i fer de manera interna tot el reforç estructural de l’edifici (actualment està apuntalat).
 
L’avantprojecte té un pressupost aproximat de 2 milions d’euros. L’Ajuntament sol·licitarà una subvenció als fons FEDER per aconseguir el 50% del finançament.
 
La proposta de reforma es va presentar el passat maig al Consell Municipal del Patrimoni arquitectònic i ambiental de Mataró i haurà de rebre també el vistiplau de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.

publicat per
www.mataro.cat