dissabte, 12 de setembre del 2020

Informació als socis

Informació als socis de la gestió de les activitats als espais comuns de les instal·lacions del Centre Catòlic de Mataró d’acord amb el pla de represa del Procicat
 
Introducció
 
Es tracta d’un pla sotmès a la temporalitat i subjecte a la reelaboració d’acord amb els criteris del Comitè tècnic del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències sòcies a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc vinculades al virus COVID-19.
 
Les mesures mínimes a adoptar en cap cas poden ser més restrictives de les establertes per les autoritats competents. Amb tot, aquest document de recomanacions apel•la a la responsabilitat de col•lectius i les persones a les quals s’adreça i a la seva potestat d’establir altres mesures de manera consensuada amb l’objectiu de vetllar per la salut pública i la solidaritat.
 
Les activitats de totes les entitats incloses en aquest pla estaran supeditades a la situació epidemiològica i a les restriccions que puguin determinar les autoritats locals o la Generalitat de Catalunya, en cada cas.
 
Àmbit ateneus
 
Descripció de l’activitat dins l’àmbit dels ateneus
 
ü  Són equipaments interdisciplinaris que acullen actes culturals i activitats formatives diverses, amb sales d'exposicions, sales de reunions, sales d’assaig i serveis de restauració
ü  És habitual la rotació de grups diferents en l’ús d’espais
ü  És possible realitzar activitats per franges d’edat amb la finalitat d’evitar el contacte entre grups de risc amb la resta de grups
ü  La represa de la seva activitat pot confluir tant amb les mesures per a l’esport no professional com amb la d’equipaments culturals
 
Aforament d’espais d’ús comú del Centre Catòlic de Mataró
 
ü  Biblioteca: 10 persones
ü  Sala pre biblioteca: 10 persones
ü  Sala 41: 10 persones
ü  Sala socis: 5 persones
ü  Vestíbul: 10 persones
ü  Saleta grups de convivència habitual: 20 persones
ü  Saleta actes amb localitat: 40 persones
ü  Lavabo adaptat: 1 persona
 
Consideració de les persones associades de les associacions culturals i entitats de cultural popular com a grup de convivència habitual
 
Per tal de poder dur a terme les activitats que els són afins, amb caràcter excepcional i durant el període de represa, les associacions culturals i les entitats de cultura popular es regularan com a grups de convivència habitual. Amb la condició de grup de convivència habitual, les associacions i entitats esmentades quedaran exemptes del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització de la seva activitat habitual, sempre que no hi hagi presència de persones alienes al grup. Tindran aquesta consideració els supòsits d’exhibició, assajos, formació i desplaçament. Per afavorir la contenció i establir la concreció del grup de convivència habitual s’estableix el límit de 20 persones participants (aquest valor màxim podrà ser reduït per les autoritats sanitàries, en funció del tipus d’activitat i de la situació epidemiològica).
 
No es permet la presència de més d’un grup de convivència habitual en una mateixa activitat.
 
Per tal d’assolir la condició de grup de convivència habitual, les persones associades de les associacions culturals i entitats de cultura popular de Catalunya hauran d’acomplir amb les condicions següents:
 
Activitat amb relació continuada però sense contacte físic:
 
Les persones que participin en les activitats hauran de ser membres inscrits en l’associació o entitat (associats). En el seu defecte, l’associació o entitat haurà de dur un registre de contacte de les persones alienes a l’associació o entitat, que participaran de l’activitat, així mateix com dels llocs i dates en què es durà a terme, sense que les persones no sòcies puguin superar el 20% de la totalitat del grup.
 
Activitat amb relació continuada i amb contacte físic o amb impossibilitat de mantenir la distància de 1,5 m.
 
a. Només podran participar en l’activitat amb contacte físic les persones membres de l’associació. A efectes de registrar les persones que formen part d’un grup de treball o activitat, l’associació podrà establir diferents grups de convivència habitual segons les tipologies d’activitats que realitzen les persones associades. L’associació durà un registre dels seus membres durant un mínim de catorze dies abans de la celebració de la primera activitat, moment en el qual farà una valoració del grup, a partir de les declaracions individuals responsables dels seus membres. L’associació durà un registre dels membres que participaran en les activitats, així mateix com dels llocs i dates en què es duen a terme.
 
b. Perquè en l’activitat de contacte físic hi puguin participar altres persones alienes a l’associació, amb caràcter esporàdic i/o immediat, caldrà que aquestes hagin superat amb èxit qualsevol de les proves de detecció de la COVID-19 homologades pel Departament de Salut i que l’associació faci un registre dels contactes. Les persones alienes a l’associació o entitat no podran superar, en aquest cas, el 10% de la totalitat del grup.
 
Amb caràcter permanent, caldrà que s’adoptin les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i adoptaran les mesures de protecció individual i col•lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 
En cap cas les activitats associatives de caire popular podran permetre la incorporació, mentre es duen a terme, de persones alienes a l’associació o al registre documental que s’indica en els punts anteriors i en les formes que es prescriu.
 
Condicions per a les persones associades de les associacions culturals o entitats de cultura popular
 
Col•lectius vulnerables
 
Cal que les persones associades o participants en activitats de l’àmbit de la cultura popular que pertanyi a grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària (actualment: persones amb obesitat mòrbida, diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i més grans de 60 anys) sigui objecte, amb caràcter previ a la seva participació habitual, de les actuacions previstes a les guies publicades pel Departament de Salut, consistents en una avaluació individualitzada del risc i, en cas de ser considerat personal especialment sensible, en l’adaptació a la tornada a l’activitat habitual segons les propostes establertes en l’àmbit sanitari, aplicació de determinades mesures de mobilitat o l’informe proposta de no participació temporal en les activitats
.
Mesures de protecció, de caire general, per a les persones associades
 
En tot moment, per al desenvolupament de la seva tasca en les associacions culturals o entitats de cultura popular:
 
a. Les persones associades han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i han d’adoptar les mesures de protecció individual i col•lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); el manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física interpersonal de seguretat; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.
 
b. Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espais de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia valors més restrictius. Aquestes condicions es podran exceptuar per a les persones associades que compleixin els requisits per esdevenir grup de convivència habitual, sempre que no hi hagi presència de persones alienes al grup.
 
c. Les persones associades amb la consideració de persones de risc hauran d’adequar el seu lloc en l’associació per minimitzar-ne la vulnerabilitat.
 
d. L’accés a zones comunes haurà de ser organitzat i coordinat per mantenir el distanciament físic en les zones esmentades.
e. Es recomana identificar, en les zones amb accés de les persones associades, el nombre màxim d’ocupants estimats per respectar el distanciament físic interpersonal, en funció d’una ocupació en superfície de 2,5 m2 per persona.
 
f. Es farà servir un cubell específic per llençar les mascaretes, preferentment proveït de tapa i pedal, amb la identificació de contenidor de residus no diferenciats. (No reciclable).
 
h. En cas que alguna persona associada mostri simptomatologia relacionada amb la malaltia de la COVID-19, o si sospita que en té el dia que hi ha programada alguna activitat, n’haurà d’informar l’entitat i quedar-se en quarantena al seu domicili, sense fer acte presencial a l’activitat.
 
i. En cas que la persona associada, o un membre del grup de convivència habitual, participi d’alguna de les activitats programades i s’identifiqui que mostra simptomatologia associada a la malaltia de la COVID-19, s’assegurarà l’ús correcte de màscara quirúrgica, la higiene de mans i se n’agilitzarà la derivació als serveis sanitaris amb rapidesa i eficàcia per garantir la seva seguretat i la de tothom.
 
j. Mentre la persona associada, o membre del grup de convivència habitual, no estigui diagnosticat de COVID POSITIU, les altres persones associades podran continuar fent vida normal, segons el protocol actual, extremant les precaucions higièniques.
 
k. En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia en alguna persona associada, o membre del grup de convivència habitual, es durà a terme l’estudi pertinent i es farà el seguiment de contactes, i es prescriuran les quarantenes domiciliàries, si s’escau, d’acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries.
 
l. Cada secció desenvoluparà els seus protocols de gestió de les seves activitats que farà arribar als associats  d’acord amb les normatives i procediments sectorials que li siguin d’aplicació  
 
En tot moment, per al desenvolupament de la seva activitat, les persones associades disposaran de:
 
a. Formació obligatòria sobre la Covid-19 (símptomes, vies de contagi, higiene de mans i ús adequat de guants, higiene respiratòria, mesures de distanciament físic, neteja i desinfecció i altres mesures preventives).
 
b. Se’ls lliurarà documentació (tipus infografia) relacionada amb la Covid-19 amb recomanacions d’higiene, com la importància i tècnica del rentat de mans, i d’altra mena, com les a emprendre davant de possibles contagis: Rentar-se les mans.
 
c. Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb gel hidroalcohòlic.
 
d. Productes per a la desinfecció de les superfícies als llocs de treball compartits, com ara: taquilles, oficines, etc., perquè puguin fer-ne ús a discreció (esprai, tovalloletes desinfectants, etc.), sense necessitat d’esperar als intervals.
 
e. Mascareta quirúrgica. Cal tenir presents, a més, les condicions següents:
 
a. Ús per persones de 6 anys en endavant (només a l’apartat de públic)
 
b. No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta.

c. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.