dimecres, 21 de març del 2018

Les dones catalanes llegeixen més llibres i juguen menys a videojocs


  • Dones llegint
    Les dones catalanes llegeixen més llibres que els homes (dones 70,3% i homes 56,6%) - Font: Greg Williams (Flickr)
  • Dona consultant Internet
    Les catalanes usen un 86,9%, els catalans ho fan un 80,5%. - Font: Marta Rius
L’informe “Les dones a Catalunya 2018” desgrana la taxa de participació de les dones en activitats culturals.
Les dones catalanes llegeixen més llibres que els homes (dones 70,3% i homes 56,6%), però llegeixen menys el diari (dones 39,2% i homes 59,3%). El 61,3% de catalanes i el 64,1% de catalans llegeix revistes. L’assistència al cinema és més semblant entre dones (50,8%) i homes (49,7%), un punt per sobre en el cas de les dones. I jugar a videojocs difereix en 14,2 punts en què situa als homes en majoria. Són algunes de les dades que revela l’informe “Les dones a Catalunya 2018” elaborat per l’Observatori de la igualtat de Gènere publicat per l’Institut Català de les Dones aquest mes de març. Són dades recollides el 2016.
Entre les dades també apareix la participació de les dones que arriba gairebé al 80% d’audicions musicals, front al 75,7% d’homes. L’assistència a concerts difereix en dos punts (38,1% de dones i 40,5% d’homes) i a espectacles (28,6% de dones i 31,2% d’homes). Les dones han visitat menys exposicions: 46,3% dones, front al 49,1% d’homes.
En canvi, és major la xifra de dones oients de ràdio, un 70,1%, que els homes, un 63,2%; i la xifra d’espectadores de televisió, que ascendeix al 87,5% de dones, i el 83,3% d’homes. En l’ús d’Internet, les dones són majoria: un 86,9%, respecte als homes, que en fan servir un 80,5%.

publicat per